Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Jak bude probíhat zápis do mateřské školy

pro rok 2024/2025


 

Sděluji vám informace k zápisu do naší mateřské školy.

 

Termín zápisu: 15. 5. 2024, od 15:00 - 17:00 hod, v budově MŠ, třída Kuřátek

S sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce,

vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením o řádném očkování *


Na webových stránkách školy si prosím stáhněte formulář s Žádostí o přijetí.

V tištěné podobě jsou k dispozici v budově mš.


(*povinnost očkování se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání)


 

Budeme se těšit na všechny nově příchozí děti.

 

Obecné podmínky přijímání dětí do Mateřské školy Vážany nad Litavou

 

S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání,

a to pro děti, které dosáhnou 5.roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku).

K předškolnímu vzdělávání se mohou přihlašovat děti, které dovrší

nejpozději k datu 31. 8. 2024 věku tří let. Dle volné kapacity děti mladší, ale škola nemá povinost je přijmout.

Nástup dětí bude 2. 9. 2024 a od tohoto data platí zákonní zástupci všech dětí úplatu dle zákona.

Během roku budou přijímány děti pouze dle kapacitních možností.

Doporučujeme, aby dítě bylo před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.

Pro rodiče nových dětí bude svolána schůzka v posledním týdnu v srpnu.

Datum a čas bude upřesněn na webových stránkách.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31. 8. dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 Zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti, podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31. 8.).

Seznam nově přijatých dětí, bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a úřední desce. (Pod registračním číslem). Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům rozdány v den zápisu.

 

IJÍMÁNÍ DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Ředitelka mateřské školy stanovila pro školní rok 2024/2025 následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předpokládaný počet volých míst pro letošní zápis je 6-8.

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ Vážany nad Litavou

  • Děti s trvalým pobytem ve Vážanech nad Litavou, které nejpozději do 31.8. 2024 dosáhnou 5 let věku (povinné kritérium dle zákona).                  6 bodů

  • Děti s trvalým pobytem ve Vážanech nad Litavou, které nejpozději do 31.8. 2024 dosáhnou 4 let věku.                                                                     4 bodů

  • Děti s trvalým pobytem ve Vážanech nad Litavou, které nejpozději do 31.8. 2024 dosáhnou 3 let věku.                                                                     2 bodů

 

 

 

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány dle dosažených bodů.

Při shodě bodů rozhoduje datum narození, starší děti mají před mladšími přednost.

 

22.3.2024                                                                                  Eva Matušů, ředitelka mš v.z.

 

 

 

 

Formuláře pro zápis do MŠ

Název Typ
Potvrzení o očkování docx docx
žádost o přijetí 2024 odt odt

Patička stránky

KONTAKT