Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Jak bude probíhat zápis do mateřské školy

pro rok 2022/2023

Sděluji vám informace k zápisu do naší mateřské školy.

Termín zápisu: 9. - 10. 5. 2022  

 

- Na našich webových stránkách si stáhněte Přihlášku do MŠ a zároveň Souhlas se zpracováním       osobních údajů nebo si je můžete vyzvednout osobně v MŠ (od dubna) po domluvě

- Vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře bude možné doručit

   (9. -10. 5. 2022) následujícím způsobem:

- do datové schránky školy (ID v5gmz7i)

- e-mailem (naskenovanou žádost)

- poštou

- vhozením do poštovní schránky

Žádost bude obsahovat:

- vyplněnou přihlášku (žádost o přijetí) s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte

(povinnost očkování se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání)

- rodný list dítěte (kopie)

- souhlas se zpracováním údajů

 

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na mail uvedený v žádosti o přijetí.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31. 8. dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 Zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti, podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31. 8.).

Seznam nově přijatých dětí, bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a úřední desce. (Pod registračním číslem.) Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

 

IJÍMÁNÍ DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Ředitelka mateřské školy stanovila pro školní rok 2022/2023 následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Ředitelka za své rozhodnutí zodpovídá.

 

Obecné podmínky přijímání dětí do Mateřské školy Vážany nad Litavou

 

S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání,

a to pro děti, které dosáhnou 5.roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku).

K předškolnímu vzdělávání se mohou přihlašovat děti, které dovrší

nejpozději k datu 31. 8. 2022 věku tří let. (Dle volné kapacity i děti mladší.)

Nástup dětí bude 1. 9. 2022 a od tohoto data platí zákonní zástupci všech dětí úplatu dle zákona.

Během roku budou přijímány děti pouze dle kapacitních možností.

Děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.

Pro rodiče nových dětí bude svolána schůzka v srpnu.

Datum a čas bude upřesněn na webových stránkách.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ Vážany nad Litavou

  • přednostně se přijímají děti předškolního věku, pro které je poslední rok před zahájením školní docházky povinný

 (děti pětileté)                                                        … 10 bodů

  • děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2022 čtyři roky … 5 bodů

  • děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2022 tři roky      … 4 body

 

  • děti, které dovrší nejpozději k 31.12.2022 tři roky    …. 1 body

  • děti, které mají shodně se svým zákonným zástupcem trvalé bydliště ve

               Vážanech nad Litavou                                              … +3 body

 

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány dle dosažených bodů.

 

Při shodě bodů rozhoduje datum narození, starší děti mají před mladšími přednost.

 

 

 

Formuláře pro zápis do MŠ

Název Typ
Přihláška do MŠ pdf pdf
Souhlas se zpracováním os. údajů pdf pdf

Patička stránky

KONTAKT