Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Jak bude probíhat zápis do mateřské školy?

 

Na základě „Opatření k zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021, které vydalo MŠMT, dne 3.4.2020, vám sdělujeme informace k zápisu do naší mateřské školy.

 

Termín zápisu: 11.-13.5.2020

 

- Na našich webových stránkách si stáhněte „Žádost o přijetí“, nebo si ji můžete vyzvednou osobně na obecním úřadě, v době úředních hodin

- Vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře bude možné doručit (11.-13.5.2020) následujícím způsobem:

 

- do datové schránky školy ( ID v5gmz7i)

- e-mailem (naskenovanou žádost)

- poštou

- vhozením do poštovní schránky

Žádost bude obsahovat: vyplněnou přihlášku (žádost o přijetí), rodný list dítěte (kopie), prohlášení o očkování, očkovací průkaz (kopie).

 

Po doručení žádosti o přijetí do MŠ Vám bude přiděleno registrační číslo (odesláno zpět datovou schránkou, e-mailem, poštou)

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31.8. dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ.

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 Zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti, podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31.8.).

Pokud v současné situaci nelze zajistit potvrzení od praktického lékaře, je zákonný zástupce povinen doložit „prohlášení“, že je dítě řádně očkované (lze stáhnout z webových stránek) a doložit kopii očkovacího průkazu dítěte.

 

Seznam nově přijatých dětí, bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a úřední desce. (Pod registračním číslem.) Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Ředitelka mateřské školy stanovila pro školní rok 2020/2021 následující

 

kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě

 

ustanovení

 

§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

 

pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské

 

škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v

 

daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro

 

mateřskou školu. Ředitelka za své rozhodnutí zodpovídá.

 

 

Obecné podmínky přijímání dětí do Mateřské školy Vážany nad Litavou

 

 

S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které 

 

dosáhnou 5.roku věku ( a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

 

dosáhne 5.roku věku)

 

K předškolnímu vzdělávání se mohou přihlašovat děti, které dovrší

 

nejpozději k datu 31. 8. 2020 věku tří let. (Dle volné kapacity i děti mladší.)

 

Nástup všech dětí bude 1. 9. 2020 a od tohoto data platí zákonní zástupci

 

úplatu dle zákona.

 

Během roku budou přijímány děti pouze dle kapacitních možností.

 

Děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.

 

Zápis se uskuteční v termínu od 2.-16. května, přesný datum bude

 

zveřejněn na místě obvyklém (web MŠ, úřední deska)

 

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Pod těmito čísly bude na

 

veřejně přístupném místě zveřejněn seznam přijatých dětí k předškolnímu

 

vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021.

 

Pro rodiče nových dětí bude svolána schůzka, pravděpodobně v červnu

 

(datum a čas bude upřesněn, ve třídě Kuřátek), na které obdrží Rozhodnutí

 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ Vážany nad Litavou

 

 

  • přednostně se přijímají děti předškolního věku, pro které je poslední

        rok před zahájením školní docházky povinný (děti pětileté) … 10 bodů

  • děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2020 čtyři roky … 5 bodů

  • děti, které dovrší nejpozději k 31.8.2020 tři roky … 4 body

 

  • děti, které dovrší nejpozději k 31.12.2020 tři roky…. 2 body

  • děti, které mají shodně se svým zákonným zástupcem trvalé bydliště ve

        Vážanech nad Litavou … +3 body

 

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány dle dosažených bodů.

 

Při shodě bodů rozhoduje datum narození, starší děti mají před mladšími přednost.

 

 

Patička stránky

KONTAKT