Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky


 

Mateřská škola Vážany nad Litavou – charakteristika školy

Motto:

Vše, co opravdu potřebuji znát, naučil jsem se v mateřské škole. "

Úvod

Škola vychází z obrazu dítěte předškolního věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí malého vesničky, všemi smysly vnímá přírodu a její zákonitosti, dění kolem sebe a podle svých možností a schopností se do dění zapojuje. Vše co děláme, děláme pro děti, aby chodily domů šťastné, plné dojmů, aby měly chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, tvořit a přemýšlet, objevovat i odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládají, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání.

Z historie

Naše mateřská škola je školou s dlouhodobou tradicí. Byla postavena v roce 1809 jako základní škola a v roce 1952  byla v přízemí zřízena třída účelově pro předškolní vzdělávání.

Ze současnosti

Zřizovatelem Mateřské školy Vážany nad Litavou je obec Vážany nad Litavou, které ji zřídilo jako příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou. Školu řídí ředitelka, která je statutárním orgánem a má jmenovanou zástupkyni.

Po zrušení základní školy v roce 2015 byla kapacita mateřské školy rozšířena o další třídu. Od roku 2015-16 je tedy naše mateřská škola dvoutřídní s celodenním provozem. Navštěvuje ji 39 dětí s věkovým složením od 3 do 6 let.

Mateřská škola je jediná v obci a její součástí je i školní jídelna. Provozní doba od 6.45 hodin do 16.15 hodin.

Při nástupu dítěte do mateřské školy je možné, v rámci adaptace na nové prostředí, dohodnout přímo s paní učitelkou i pobyt rodiče ve třídě.

Děti jsou přijímány zpravidla k začátku školního roku, dle volné kapacity školy i v průběhu roku. O zařazení dětí do MŠ rozhoduje dle zpracovaných kritérií ředitelka mateřské školy.

Prostory mateřské školy jsou upraveny pro bezpečný a pohodlný pobyt dětí splňují hygienické a technické normy platné pro provoz předškolního zařízení. V přízemí budovy je vstupní hala se šatnou, dvě třídy, jídelna s kuchyní, hygienické zařízení a převlékárna pro zaměstnance. V patře pak lehárna, sociální zařízení, pracovna pro ředitelku a vedoucí stravování. V bývalé druhé třídě ZŠ je v současné době umístěna knihovna a těchto prostor užívá i  umělecká škola ze Slavkova. Budova je tedy plně využita.

Ke škole patří školní zahrada, která je vzdálena cca 50 m. V areálu zahrady jsou vytvořeny odpočinkové kouty, dětem dán prostor ke hrám, pohybovým činnostem i vzdělávání.

Naše mateřská škola je místem, kde se děti prostřednictvím hry učí a získávají zkušenosti společně s ostatními dětmi, kde učitelky pomocí nejrůznějšího materiálu a zkušeností umožní dětem, aby se rozvíjely podle svých potřeb. Mateřská škola je střediskem intenzivního styku a to nejen dětí mezi sebou, ale také dětí a dospělých.

O co se snažíme

  • příjemný vstup dítěte do MŠ

  • kladný vztah k přírodě

  • úcta k životu, lidem, zvířatům

  • chuť zkoumat, objevovat a učit se

  • pohoda a bezpečnost

  • získání dovedností hravou formou (jemná a hrubá motorika, smyslové vnímání, orientace v prostoru, představivost a paměť)

  • umění dívat se, pozorovat, uvědomění si, co nás obklopuje

  • podmínky pro tělesnou pohodu a bezpečnost, zdraví

  • vědomosti a zkušenosti

  • rovný přístup ke vzdělávání


 


 

 


 


 


 


 

 

 

Patička stránky

KONTAKT